Anatomian sanasto

Oletko miettinyt miksi lääkärit, fysioterapeutit, hierojat ja muut anatomian, lääketieteen tai terveydenhuollon kanssa työskentelevät käyttävät latinan kieltä suomen kielen sijaan? Onko se tarpeellista? Vuosia ammattitermien kanssa työskelleenä sanoisin: On.

Latinan kieli on kaikille yhteinen (esim. suomi, latina ja englanti). Voimme lukea englanninkielistä tutkimusartikkelia, lääkärin lähetettä tai puhua kuvaavasti kouluttautuessamme. Käsiteltäessä kehoa latina on itseasiassa paljon kuvaavampi ja informatiivisempi kieli kuin suomi. Se on usein myös yksinkertainen yhdistä-vain-sanoja-kieli. Esim. hepar (maksa) ja iitti (tulehdus) = hepatiitti (maksatulehdus) tai tibia (sääri) ja anterior (etupuolella) = tibialis anterior (etummainen säärilihas).

Liikesuuntia käyttäessämme virheiden mahdollisuus pienenee. Mitä jos leikkauspöydällä kirurgi puhuisi sanalla ylöspäin sen sijaan että käyttäisi termiä kraniaalisesti (kallon suuntaan). Seisaaltaan ollessa termi ylöspäin voitaisiin ymmärtää toimimista kohti päätä, kohti selkää ollessa makuulla tai kohti kylkeä kun ollaan kylkimakuulla. Esimerkkejä on lukuisia. Kaikille latinankielisille termeille ei myöskään ole aina riittävän kuvaavaa sanaa tai sopivaa vastinetta.

Liikesuunnat

Käytetään kuvaamaan nivelen liikesuuntaa, jonka seurauksena tapahtuu liike. Liike mietitään aina anatomisesta perusasennosta, jossa ajatellaan ihmisen seisovan haarat hieman auki, olkavarret hieman irti vartalosta ja kämmen osoittaa eteenpäin, jolloin peukalo osoittaa vartalosta poispäin.

Ekstensio

Ojennus.

Esim. polven ekstensio = suoristaminen

Fleksio

Koukistus.

Esim. polven fleksio = koukistaminen

Rotaatio

Kierto. Nivel kiertyy akselinsa ympäri.

Esim. kaularangan rotaatio. Käytetään myös ulko- ja sisärotaatio termejä kuvaamaan kierron suuntaa, esim. lonkan ulkorotaatio = polvi osoittaa ulospäin

Lateraalifleksio

Sivulle kallistus.

Esim. rangan lateraalifleksio = vartaloa kallistetaan sivulle kiertämättä

Adduktio

Lähennys.

Esim. olkanivelen adduktio = olkavartta viedään lähemmäs vartaloa

Abduktio

Loitonnus.

Esim. olkavarren abduktio = olkavartta viedään kauemmas vartalosta

Supinaatio

Tarkoittaa samaa kuni ulkokierto. Käytetään kuitenkin vain tiettyjen nivelien yhteydessä, kuten kyynärnivelessä ja nilkassa.

Kyynärnivelen supinaatio = peukalo kiertyy osoittamaan ulospäin.

Pronaatio

Tarkoittaa samaa kuin sisäkierto, mutta käytetään tiettyjen nivelien yhteydessä, kuten kyynärnivelessä ja nilkassa. Kyynärnivelen pronaato = peukalo kiertyy osoittamaan sisäänpäin.

Radiaaliabduktio / radiaalideviaatio

Loitonnus värttinäluun suuntaan.

Termiä käytetään ranteessa kallistaessa sitä peukalon (radiuksen = värttinäluun) suuntaan.

Ulnaariabduktio / ulnaarideviaatio

Loitonnus kyynärluun suuntaan.

Termiä käytetään ranteessa kallistaessa sitä pikkusormen (ulnan = kyynärluun) suuntaan.

Palmaarifleksio

Koukistus kämmenen (palmaris) suuntaan.

Termiä käytetään ranteessa. Ranteen palmaarifleksio. Ranteen palmaarifleksio tarkoittaa samaa asiaa kuin ranteen fleksio.

Plantaarifleksio

Koukistus jalkapohjan suuntaan.

Esim. nilkan plantaarifleksio jolloin seistessä noustaan päkijöille eli jalkapöydän luut osoittaa alaspäin. Nikan plantaarifleksio tarkoittaa samaa kuin nilkan ekstensio.

Dorsaalifleksio,dorsifleksio

Koukistus selän (dorsalis) suuntaan.

Käytetään nilkassa ja ranteessa. Esim. nilkan dorsifleksio jolloin jalkapöydän luut osoittaa seistessä ylöspäin. Nilkan dorsaalifleksio tarkoittaa samaa kuin nilkan fleksio. Ranteen dorsaalifleksio tarkoittaa samaa kuin ranteen ekstensio.

Inversio

Sisäänpäin kääntyminen.

Esim. nilkan inversio jolloin jalkaterä kääntyy sisään.

Eversio

Ulospäin kääntyminen.

Esim. nilkan eversio jolloin jalkaterä kääntyy ulospäin.

Depressio

Alaspäin laskeutuminen.

Käytetään esim. lapaluun laskeutumisesta muuhun kehoon nähden.

Elevaatio

Ylöspäin nouseminen.

Esim. lapaluun nousua muuhun kehoon nähden.

Protraktio

Loitontaminen.

Käytetään etenkin lapaluiden loitontumisesta toisiinsa nähden.

Retraktio

Lähentäminen.

Käytetään etenkin lapaluiden lähentymisestä toisiinsa nähden.

Torsio / nutaatio

Kiertyminen. johonkin rakenteeseen tai rakenteen osaan nähden.

Tiltti

Kallistuminen.

Käytetään esim. lapaluun tai lantion kallistumisesta eteen tai taakse.

Oppositio

Vastakkain asettaminen.

Käytetään mm. etusormen ja peukalon kärkien asettamista toisiinsa.

Suunnat

Anteriorinen, anterior

Eteenpäin, etupuolella, etummainen

Posteriorinen, posterior

Taaksepäin, takapuolella, takimmainen

Lateraalinen, lateralis, lateral

Keskilinjasta sivulle, ulompi

Mediaalinen, medialis, medial

Keskilinjan suuntaan, sisäänpäin, sisempi

Horisontaalinen, horizontalis, horizontal

Vaakasuora

Vertikaalinen, verticalis, vertical

Pystysuora

Superiorinen, superior, superior

Yläpuolella, yläpuolinen, ylöspäin

Inferiorinen, inferior, inferior

Alapuolella, alapuolinen, alaspäin

Proksimaalinen, proximalis, proximal

Tyvessä, tyveä kohti

Distaalinen, distalis, distal

Kärjessä, kärkeä kohti

Kaudaalinen, caudalis, caudal

Häntää kohti, hännänpuoleinen. Tarkoittaa kuitenkin aina inferioriseen suuntaan vaikka tutkittaisiin lantion alapuolista aluetta.

Kraniaalinen, cranialis, cranial

Kalloa kohti, kallonsuuntainen. Tarkoittaa kuitenkin aina superioriseen suuntaan vaikka tutkittaisiin pään aluetta.

Ventraalinen, ventralis, ventral

Vatsan suuntainen, vatsanpuoleinen. Tarkoittaa samaa asiaa kuin anteriorinen, anterior.

Dorsaalinen, dorsalis, dorsal

Selän suuntainen, selänpuoleinen. Tarkoittaa samaa kuin posteriorinen, posterior.

Radiaalinen, radialis, radial

Värttinäluun puoleinen.

Ulnaarinen, ulnaris, ulnar

Kyynärluun puoleinen.

Fibulaarinen, fibularis, fibular

Pohjeluun puoleinen.

Tibiaalinen, tibialis, tibial

Sääriluun puoleinen

Plantaarinen, plantaris, plantar

Jalkapohjan puoleinen.

Palmaarinen, palmaris, palmar

Kämmenen puoleinen, kämmen- (synonyymi volaariselle)

Volaarinen, volaris, volar

Kämmenen puoleinen, kämmen- (synonyymi palmaariselle)

Sentraalinen, sentralis, central

Keskelle, keskellä, keskilinjaa kohti, keskus-, kauempana ääriosista

Perifeerinen, ,Peripheral

Laidalle, ääreisosia kohti, ääreis-, reunalla, kauempana keskiosasta

Superfisiaalinen, superficialis, superficial

Pinnallinen.

Profundus, profundus

Syvä.

Externus, external

Ulkopuolinen, ulompi.

Internus, iternal

Sisäpuolinen, sisempi.

Transversus, transverse

Poikittainen.

Longitudinalis, longitudinal

Pitkittäinen.

Sinister

Vasen. Käytetään erottamaa raajoja tai rakenteen puolta.

Dexter

Oikea. Käytetään erottamaan raajoja tai rakenteen puolta.

Tasot

Frontaalitaso

Jakaa kehon etu-ja takaosaan eli anterioriseen ja posterioriseen osaan.

Sagittaalitaso

Jakaa kehon oikeaan ja vasempaan (ei välttämättä symmetrisesti).

Mediaanitaso

Jakaa kehon oikeaan ja vasempaan symmetrisesti (eli mediaanitaso on yksi sagittaalitasoista).

Horisontaalitaso

Jakaa kehon ylä- ja alaosaan eli superioriseen ja inferioriseen osaan.

Scroll to top